Общи условия за предоставяне на кредити Плати После

I.Общи положения

1. Тези Общи условия (по-долу ОУ), регламентират общите правила, при които Максо България АД, ЕИК 204611425, със седалище в гр. София и адрес на управление: район "Триадица", бул. "Витоша" 146 (сграда А), Бизнес център "България", телефон за контакт: 0700 20 233, наричан по-долу Максо България или Кредитор, ще предоставя Договори за Кредит на физически лица, наричани по-долу Кредитополучатели, под търговската марка Плати После, собственост на Максо България.

2. Максо България е юридическо лице вписано като финансова институция в Регистъра по чл. 3a от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка (БНБ) – Удостоверение № BGR00385.

3. Тези ОУ са неразделна част от договорите за целеви кредит за закупуване на стока, сключвани между Кредитора и Кредитополучателите, като същите са на разположение на интересуващите се лица и на Сайта на Кредитора (https://platiposle.bg/terms-and-conditions). Уговорки между страните, различни от съдържащите се в тези ОУ, представляват индивидуално уговаряне и се обективират в писмена форма на хартиен или друг траен носител.

4. (1) На основание чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), страните се съгласяват да бъдат обвързани от електронни им изявления, отправени една спрямо друга.

(2) Електронните изявления адресирани до Кредитора следва да бъдат отправени чрез онлайн системата на Кредитора, достъпна на адрес www.platiposle.bg или чрез уеб приложението на Максо България, достъпно на адрес www.platiposle.bg.

(3) Електронните изявления адресирани до Кредитополучателя, следва да бъдат отправени чрез онлайн системата по ал. 2 и чрез електронна поща.

(4) До всяка от страните електронни изявления могат да се отправят и чрез система за гласово свързване. Електронният запис от разговора се приема за електронен документ по смисъла на чл. 3 (35) от Регламент (ЕС) 910/2014.

(5) На основание чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ, страните приемат, че ще подписват изявленията с обикновен електронен подпис, чиято правна сила е равностойна на тази на саморъчния подпис и за какъвто могат да се считат техните имейл адреси определени по-горе, телефонни номера, IP адреси, потребителски имена и пароли и/или други данни в електронна форма.

5. Кредитите, предоставяни съгласно тези ОУ, се отпускат от Максо България в български лева и се погасяват от Кредитополучателите в български лева.

6. За целите на тези ОУ, подадените съгласно тях Заявления, сключените Договори, както и подадените молби, всички срокове се изчисляват като една календарна година се равнява на 360 дни.

II. Дефиниции

1.Навсякъде в тези ОУ и в Договорите, сключени по реда на тези ОУ, изброените по-долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен ако контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено в Договора или допълнителни споразумения към него:

1.1. ОУ или Общи условия – ще означава настоящите Общи условия за предоставяне на Кредити Плати После, регламентиращи отношенията между Кредитора и Кредитополучателите;

1.2. Кредитополучател – ще означава дееспособен гражданин на Република България, който желае да сключи или е сключил Договор за Кредит;

1.3. Сайт – ще означава официалният сайт на Кредитора: https://www.platiposle.bg;

1.4. Договор или Договор за Кредит- ще означава сключеният между Кредитора и Кредитополучателя целеви договор за потребителски кредит за закупуване на стока и/или заплащане на услуга и свързани с тях разходи за доставка и др. разходи, индивидуализирани в Договора чрез линкове, предоставени или потвърдени от Кредитополучателя. Кредиторът се задължава да заплати сумата по Кредита по изрично нареждане от Кредитoполучателя на трето лице Tърговец/доставчик, който оперира интернет магазина, в който се прави поръчката/поръчките, респективно на куриера за доставка на стоките/услугите, които са предмет на поръчката/поръчките по Договора. Неразделна част от Договора са клаузите на тези ОУ и одобреното от Кредитора Заявление, като в случай на противоречие между посочените документи, същите ще се ползват с приоритет в следната последователност: (1) Договор за Кредит; (2) Заявление; (3) ОУ;

1.5. Кредит Плати После или Кредит – ще означава заявена и предоставена сума на основание Договор за Кредит Плати После, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоената сума по главницата, включително дължимите Лихви, разноски и др. плащания съгласно условията на Договора и тези ОУ. Сумата по Кредита се заплаща по сметка на Търговеца, посочен от Кредитополучателя, съгласно условията на Договора и тези ОУ;

1.6. Кредитeн продукт Плати После или Кредитен продукт – ще означава установените от Кредитора съвкупности и/или комбинации от различни Специфични условия, установени на Сайта и в настоящите Общи условия. Кредиторът може да променя периодично Специфичните условия. Кредитополучателят няма да има право да заявява и получава Кредит при Специфични условия, различни от установените от Кредитора такива;

1.7. Специфични условия - ще означава установените в настоящите Общи условия и на Сайта условия, приложими за Кредит Плати После - в зависимост от начините за възникване и изпълнение на Договора;

1.8. Заявление – ще означава заявлението за получаване на Кредит Плати После, което се подава от Кредитополучателя лично съгласно установените в настоящите ОУ начини;

1.9. Лихва - ще означава уговорената в Договора и тези ОУ възнаградителна лихва за ползването на Кредита; 

1.10 ГПР - ще означава Годишен процент на разходите съгласно Закона за потребителския кредит (ЗПК);

1.11. Гратисен период – ще означава определен период, изчислен от датата на усвояване на Кредита, през който Кредитополучателят може да върне получения Кредит, без да дължи Лихва;

1.12. Погасителна вноска – ще означава сума по Кредита, включваща дължимата част от главницата, Лихва и разноските за определен период, която сума Кредитополучателят ще е задължен да плати на определения за това в Договора падеж;

1.13. Тарифа - ще означава Тарифата за таксите и услугите на Кредитора, приложими към Договори за Кредит Плати После;

1.14. Траен носител – ще означава всеки носител, даващ възможност на Кредитополучателя да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената информация;

1.15. Средство за комуникация от разстояние - ще означава всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на двете страни;

1.16. Партньор - ще означава всяко лице, което е овластено от Кредитора, от негово име и за негова сметка, да предоставя информация на Кредитополучателите, да изплаща на Кредитополучатели суми по Кредити, да събира от Кредитополучатели и отчита на Кредитора дължими от същите Погасителни вноски по Кредити, да рекламира дейността на Кредитора, да извършва друга дейност, за която е изрично овластен. Всеки Партньор може да е овластен за всички или само някои дейности. Имената/фирмите на Партньорите, адресите на техните Офиси, се посочват на Сайта. Партньорите, чрез които е възможно да се извърши погасяване по Кредит, изрично се посочват на Сайта;

1.17. Офис - ще означава всеки търговски обект, стопанисван от Кредитора или от Партньор, в който Кредитополучателят ще може да извърши една или повече от следните дейности: да получи информация и/или консултация за условията за кандидатстване, получаване и използване на Кредит; да усвои Кредит; да заплати Погасителна вноска по Кредит; да извърши други дейности по тези ОУ, за които изрично е указано, че могат да бъдат извършени в съответния Офис. Местонахождението, работното време и съответната организация, администрираща Офисите, са посочени на Сайта;

1.18. Профил - ще означава профил на Кредитополучател, създаден преди подаване на първо Заявление от страна на Кредитополучателя, въз основа на предоставените от него/нея лични данни в Заявлението и чрез който Профил Кредитополучателят може след вход с потребителски име и парола да получава актуална информация за своите Кредити, да заявява и получава удостоверения, да кандидатства и сключва нови Кредити, да погасява Погасителни вноски, доброволно и незадължително да се присъедини към групов застрахователен договор в процеса на кандидатстване за Kредит, да актуализира свои лични данни и снимки/копия от изискуеми документи за самоличност, да получава известия и др.;

1.19. Електронна поща или e-mail – посочена от Кредитополучателя електронна пощенска кутия в процеса на регистрация на Профил, която електронна поща Кредитополучателят заявява като потребителско име (username) за достъп до Профила си и на която получава кореспонденция във връзка с Кредити по реда на тези ОУ.

1.20. Търговец – всяко трето лице, от което Кредитополучателят иска Кредиторът за сметка на Кредитополучателя чрез Кредит да закупи стоки и/или услуги чрез електрония магазин на Търговеца.

ІІІ. Кандидатстване за кредит Плати после

1. Кредитополучателят кандидатства за Кредит Плати После, като подава Заявление до Кредиторa по образец лично. Кандидатстването се извършва на Сайта, чрез Профила или по телефон, съгласно настоящите ОУ.

2. Първо кандидатстване и подаване на Заявление за Кредит Плати После от Кредитополучател. Създаване на Профил. Подаване на Заявление по телефон.

2.1. Когато Кредитополучателят кандидатства за първи Кредит Плати После, в хода на подаване на Заявлението на Сайта Кредитополучателят предоставя е-мейл и телефонен номер и се създава Профил, чрез който може да се кандидатства за Кредит. Когато Кредитополучателят кандидатства по телефон – Кредитополучателят съобщава съответните данни на служител на Кредитора, който ги попълва в онлайн формата на Заявлението, като аналогично се създава Профил на Кредитополучателя. При попълване на данни на Кредитополучателя от служител на Кредитора, Кредитополучателят е длъжен да провери попълнените в Заявлението данни и да потвърди верността и пълнотата им, както и подаването на Заявлението с така попълнените в него данни. В случаите, когато служителят на Кредитора установи, че Кредитополучателят има Профил, но не е предоставил снимки от валидна лична карта и своя снимка с валидна лична карта (селфи), Заявлението не може да бъде подадено, съответно, одобрено. Служителят на Кредитора насочва Кредитополучателя да влезне в Профила си и предостави снимка от валидната си лична карта и своя снимка с лице от валидна лична карта (селфи).

2.2. Преди въвеждане на личните си данни на Сайта, Кредитополучателят избира на Сайта желаните от него размер срок на Кредита. След избор при натискане на бутона „Продължи“ се прехвърля на страница на Сайта, където следва да въведе своя Електронен адрес, както и да удостовери, че е уведомен относно обработката и съхранението на личните си данни чрез отбелязване в съответните чекбокси на Сайта или пред служител на Кредитора (в случаите на кандидатстване по телефон), съобразно неговото решение, а именно: "Прочетох и се запознах с информацията в декларация за обработване и съхраняване на лични данни".  В процеса на кандидатстване Кредитополучателят може да предостави съгласие да получава уведомления за маркетинг и друга промоционална активност.  Текстът на всеки от чекбоксите на Сайта съдържа активен линк към съответната декларация за обработване на лични данни. При кандидатстване по телефон служител на Кредитора предоставя информацията за всяка една от декларациите и отбелязва волеизявлението на Кредитополучателя. Ако Кредитополучателят не потвърди, че е уведомен за обработката на личните му данни за целите на сключване на Договора по начина, описан в настоящата точка, технически ще бъде недостъпно да продължи напред в попълване и подаване на Заявление за Кредит.

2.3. След удостоверяване на решенията по предходната т.III.2.2., Кредитополучателят следва да въведе своя парола за достъп до Профила си. На посочения от Кредитополучателя мобилен номер в Заявлението Кредиторът изпраща СМС код, който Кредитополучателят трябва да въведе на указаното за това място на Сайта за целите на двуфакторна идентификация. След успешно валидиране на мобилния номер, Кредитиполучателят преминава към следващия етап от подаване на Заявлението, където следва да попълни други лични данни и необходима информация съгласно указаните полета в Заявлението за Кредит, включително да предостави снимки/копие от актуална лична карта (лице и гръб), както и негова снимка с лице от лична карта (селфи). В случай на второ гражданство Максо България изисква Кредитополучателят  да предостави копие/снимка от валиден паспорт или друг официален документ за самоличност.

2.4. Кредиторът осигурява на Кредитополучателя достъп чрез хиперлинк в чекбокси на систематичното място на Сайта в хода на подаване на Заявлението до преддоговорната информация – в т.ч. документацията проект на Договор за Кредит, ОУ, Стандартния европейски формуляр (СЕФ), както и всички декларации, които Кредитополучателят има право да приеме, респективно декларира с електронно волеизявление - маркиране на съответните чекбокси. В допълнение към предвиденото в предходното изречение, когато Кредитополучателят кандидатства за Кредит по телефона, съответният служител на Кредитора му предоставя задължителната по закон информация, като уведомява същия, че при поискване може да му бъде предоставена допълнителна информация и естеството на тази информация.

2.5. Ако Кредитополучателят е съгласен да бъде обвързан от Договора за Кредит, ОУ (включително когато е информиран за условията на Договора за Кредит по телефона), както и други приложими документи, Заявлението се подава с натискане на бутона „Изпрати“ на указаното за това място на Сайта от Кредитополучателя.

3. Последващо подаване на Заявления за Кредит Плати После чрез Профил

3.1. В случаите на кандидатстване чрез Профила, Кредитополучателят предоставя линк/линкове на стоките/услугите, които желае да бъдат закупени за негова сметка с Кредита и размер, срок, падеж и подава Заявлението, с неговите лични данни, въведени в неговия Профил. Уведомлението по т. III.2.2.(i) е задължително и необходимo условие за нуждите на обработване и съхранение на личните му данни за целите на Кредита, за който кандидатства.

3.2. Кредиторът осигурява на Кредитополучателя достъп до преддоговорната информация по Кредита чрез хиперлинк в чекбокси на систематичното им място в Профила – в т.ч. проекта на Договор за Кредит, ОУ, СЕФ, както и декларациите за лични данни. Кредитополучателят има право да приеме, респективно декларира с електронно волеизявление - маркиране на съответните чекбокси и натискане на активен бутон.

3.3. Ако Кредитополучателят желае да бъде закупена за негова сметка исканата стока/услуга от Търговеца и е съгласен да бъде обвързан от Договора за кредит, ОУ и други приложими документи, Заявлението се подава с натискане на бутона „Изпрати“ на указаното за това място в Профила.

4. С извършване на посочените в т.III.2. и т.III.3. действия Заявлението се счита подадено от Кредитополучателя. Кредитополучателят декларира, че всяко от посочените в т.III.2. и т.III.3. изявления го индивидуализира лично, направено е от него като техен автор, както и че всяко такова изявление представлява електронно изявление с обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕУУ, който по силата на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ с приемането на ОУ Кредитополучателят  се съгласява да има силата на саморъчен подпис.

5. До получаване на одобрение от Кредитора Кредитополучателят може да промени първоначално заявените условия на Кредита в телефонен разговор с Кредитора. В този случай първоначалното Заявление се счита за анулирано, като за новия Кредит се прилагат правилата за кандидатстване по телефона, освен ако не се подаде ново Заявление чрез Профила.

6. В случай че Заявлението бъде одобрено от Кредитора и бъде успешно завършен процесът по избора на поръчана за сметка на Кредитополучателя стока/услуга, Договорът за кредит, СЕФ и ОУ и други приложими документи се предоставят на Кредитополучателя на Електронната поща. Кредитополучателят получава известие на Електронната си поща, съдържащо линк за подпис на Договора за кредит от негова страна. Кредитополучателят получава уникален 6-цифрен код за подпис на Договора за кредит с кратко текстово съобщение (SMS) или по електронната поща, посочени от Кредитополучателя в Заявлението и/или Профила. С въвеждане на 6-цифрения код на указаното за това място в Профила от Кредитополучателя, Договорът за кредит се счита за сключен от Кредитополучателя.

7. Кредитополучателят е длъжен да запази на хард диска на компютъра си или на друг траен носител всички електронни документи (актуалните ОУ, Договорът за Кредит, СЕФ и други приложими документи), получени на Електронната му поща и/или генерирани в Профила му, както и да съхранява същите до приключване изпълнението/прекратяване действието на Договора.

8. Преддоговорната информация се предоставя в ясен и четим вид, на български език, при съблюдаване на приложимите нормативни изисквания.

9. Кредиторът не носи отговорност за грешки по вина на Кредитополучателя при попълване на данни. Всички последици от такива грешки са за сметка на Кредитополучателя.

10. Кредитополучателят, посочен в Заявлението, ще се счита за негов автор до доказване на противното. Кредитополучателят е длъжен да извърши всички необходими действия за предотвратяване на възможността трети лица да имат достъп до неговия Профил, Електронна поща и/или телефонен номер/апарат и да правят изявления от негово име. В случай че Кредитополучателят е лишен от възможност да използва личния си Профил, Електронен адрес и/или телефонен номер, той следва да уведоми Кредитора на 0700 20 233 или на support@.platiposle.bg. Ако Кредитополучателят не изпълни това свое задължение, произтичащо от настоящата разпоредба, всички изявления чрез използване на информация, изпратена от и на неговия Профил, Електронна поща и/или телефонен номер, ще се считат между страните за изявления, направени от/до Кредитополучателя.

ІV. Оценка на кредитоспособността на кредитополучателя. Одобряване на заявлението

1.1. Кредиторът оценява кредитоспособността на Кредитополучателя въз основа на налична информация, в това число информация, получена от Кредитополучателя, като извършва справки в ЦКР при БНБ, НОИ, МВР, РБСС на БНБ и в други база данни и има получава информация от трети лица със съгласието на Кредитополучателя. Оценката на кредитоспособността се извършва от Кредитора въз основа на автоматизирано обработване на личните данни на Кредитополучателя, включително профилиране. В случай че в резултат на оценката Кредиторът откаже да предостави Кредит, той уведомява при поискване незабавно и безвъзмездно Кредитополучателя за резултата от проверката, с изключение на случаите, когато предоставянето на съответната информация е забранено или противоречи на действащото законодателство.

1.2. Като част от оценката на кредитоспособността на Кредитополучателя Кредиторът по своя преценка може да проведе, чрез свой представител, събеседване с Кредитополучателя, в хода на което да изисква и получава и допълнителни данни или допълнителни документи.

2.1. За целите на предоставяне на Кредит по реда на тези ОУ, Кредитополучателят декларира, че към датата на всяко подаване на Заявление:

2.1.2. няма задължения като поръчител, нито неизпълнени задължения към държавата, към настоящия и предишния си работодател, към физически или юридически лица, или задължения, които предстоят да бъдат изплатени преди падежа на Кредита, за който кандидатства, освен тези, за които при сключване на Договора е уведомил Кредитора;

2.1.3. срещу него няма предявен съдебен иск или заведено арбитражно дело и не са му известни обективно основателни причини, които могат да доведат до това;

2.1.4. срещу него не е започнато производство по несъстоятелност, нито се намира в състояние на неплатежоспособност, не е участник в споразумения, чието изпълнение би било в противоречие с изпълнението на задълженията по Договора;

2.1.5. всички данни, посочени в Заявлението, както и в Договора и всички негови приложения, са пълни и верни.

3. В случай че при попълване на Заявлението Кредитополучателят предостави неверни данни, Кредиторът има право да не сключи на Договор или да прекрати Договора (ако такъв е сключен) без предизвестие и да поиска предсрочно погасяване на Кредита, заедно с всички такси, разходи и начислени или подлежащи на начисляване Лихви до датата на прекратяване на Договора. За обявяване на Кредит за предсрочно изискуем на това основание е необходимо и достатъчно едностранно изявление на Кредитора в този смисъл, което може да бъде отправено и до посочения от Кредитополучателя в Заявлението телефонен номер (чрез електронно съобщение) или e-mail.

4. В случай че Кредиторът одобри Заявлението, Кредитополучателят ще бъде уведомен за това на указания от него e-mail и телефонен номер, както и чрез съобщение в Профила, съгласно реда и условията в раздел III на ОУ.

5. Кредиторът има право, без да се мотивира, да отхвърли Заявлението, чрез изпращане на изрично уведомление до Кредитополучателя, включително по посочения от него в Заявлението e-mail или на посочения от Кредитополучателя телефонен номер.

6. В случай че Кредиторът не одобри Заявлението или Кредитополучателят не подпише Договора по начина, уговорен в тези ОУ, Договорът не влиза в сила.

V. Договор за кредит

1. След сключване на Договора за Кредит Кредиторът се задължава да предостави на Кредитополучателя заявения Кредит.

2. Договорът за Кредит се сключва по реда, предвиден в тези ОУ, и при спазване на изискванията на ЗПК, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), Закон за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и други приложими норми на действащото законодателство.

3. Одобрението на Заявление се основава единствено или преимуществено на автоматизирано обработване на личните данни на Кредитополучателя, включително профилиране съгласно т.IV.1.1. За момент на одобрението ще се счита получаването на уведомление за одобрение от Кредитора по реда на т.IV.4.

VІ. Усвояване и погасяване на кредита

1. Сумата по одобрен Кредит се усвоява по един или повече от следните начини:

1.1. чрез превод към банкова сметка на Търговеца, който оперира интернет магазин, и/или доставчика на куриерски услуги за целите на покупка на стока/услуга на името на Кредитополучателя, като стоката/услугата са  индивидуализирани в Договора чрез линкове, предоставени или потвърдени от Кредитополучателя;

1.2. чрез превод към дебитна/кредитна карта Visa/MasterCard,посочена от Търговеца, който оперира интернет магазин, и/или доставчика на куриерски услуги за целите на покупка на стока/услуга на името на Кредитополучателя, като стоката/услугата са индивидуализирани в Договора чрез линкове, предоставени или потвърдени от Кредитополучателя.

В случаите по т.1.1 и т.1.2 за дата на усвояване на Кредита се счита датата, на която сумата по Кредита е преведена от Кредитора на Търговеца, който оперира интернет магазин, и/или доставчика на куриерски услуги.

2. Договорените между Кредитора и Кредитополучателя срокове за погасяване на Кредита текат от датата на усвояването му, освен ако в Договора не е уговорено друго. В случай че Кредитът не бъде усвоен в деня на сключване на Договора, Кредиторът изпраща на Кредитополучателя по e-mail и в Профила актуализиран в съответствие с датата на усвояване на Кредита съответно актуализиран в съответствие с тази дата погасителен план, които променят падежите съобразно датата на усвояване на Кредита и представляват неразделна част от Договора. Кредитополучателят се задължава да погаси Кредита съобразно сроковете, посочени в актуализирания погасителен план.

3. При цялостно или частично предсрочно погасяване на Кредита, Кредитополучателят дължи заплащане на непогасената главница по Кредита, ведно с всички падежирали Лихви, които не са платени към датата на предсрочното погасяване.  

4. Кредитополучателят може да погасява Кредита:

4.1. По банков път по следната банкова сметка: Първа Инвестиционна Банка АД, IBAN BG73 FINV 9150 1017 7438 61, BIC FINVBGSF;

4.2. Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos. Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa, Mastеrcard, Bcard. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 8000 лв. Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез Сайта. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането;

4.3. По други, указани на Сайта (https://bnpl.bg/pay), начини.

Всички плащания по банков път се смятат за извършени от момента на заверяването на банковата сметка на КРЕДИТОРА. В случай че КРЕДИТОРА установи наличието на плащане, което е невъзможно да бъде идентифицирано, това плащане не се смята за валидно извършено до момента на неговата идентификация и Кредитополучателят носи всички последици от забавеното плащане.

5. В случай че Кредитополучателят заплати сума в размер, който не е достатъчен, за да погаси всички дължими към съответния момент суми, с платената сума се погасяват първо разноските, извършени от Кредитора във връзка с неизпълнение на задължението на Кредитополучателя за погасяване на Кредита (разноски по съдебно и извънсъдебно събиране на вземането, разноски за напомнителни писма, изпращане на съобщения и др. подобни съгласно Тарифата), на второ място начислената законна лихва за забава или неустойки за забава, в случай че такива са уговорени, на трето място дължимата Лихва и на четвърто място главницата по Кредита.

VII. Кредитни продукти. Годишен процент на разходите

1. Кредитният продукт представлява комбинация от Специфични условия, установена на Сайта. Кредиторът има право във всеки един момент да променя условията, без това да засяга вече сключените Договори.

2. Подробна информация относно условията на всеки Кредит Плати После се съдържа на Сайта.

3. При промяна на условията по Кредит Плати После, за усвоени Кредити преди промяната, ще се прилагат условията, валидни към датата на сключване на Договора за Кредит.

4. Доколкото друго не е уговорено в Договора за Кредит, крайният срок за погасяване на усвоения Кредит е срокът, посочен в Договора, освен когато срокът на Договора е продължен със съгласие на двете страни, изразено на хартиен или друг траен носител.

5. Кредиторът по свое усмотрение има право да предоставя Гратисни периоди за Кредит Плати После, както и отстъпки при редовно погасяване на Кредита.

6. За отпускането на Кредита Кредиторът има право на Лихва, чийто размер се определя в Договора.

7. Кредиторът има право, по своя собствена преценка, да задава по–ниски лихвени проценти при организиране на промоции.

8. Кредитополучателят е длъжен да погаси Кредита съобразно падежите, предвидени в погасителния план.

9. Кредитополучателят има право да заяви нов Кредит преди погасяването на вече получен/и Кредит/и.

10. Годишният процент на разходите по Кредита е посочен в Договора, като размерът му е изчислен в съответствие с Приложение № 1 към чл. 19, ал. 2 от ЗПК, при отчитане на цитираните в тази разпоредба общи положения, както и на следните допълнителни допускания:

а) Договорът за Кредит ще има действие за срока, за който е бил сключен, и Кредиторът и Кредитополучателят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по Договора;

б) при Договор за Кредит, който съдържа клаузи, позволяващи изменение на лихвения процент и на стойността или размера на разходите, включени в ГПР по Кредита, които не могат да получат конкретно стойностно изражение към момента на неговото изчисляване, ГПР по Кредита се изчислява, като се приеме, че Лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичането на срока на Договора;

в) ако Договорът за Кредит предоставя на Кредитополучателя различни възможности по отношение на неговото усвояване, допуска се, че общият размер на Кредита е усвоен незабавно и изцяло;

г) ако Договорът за Кредит предоставя на Кредитополучателя различни възможности по отношение на неговото усвояване, но предвижда ограничения по отношение на сумата по Кредита и срока при различните начини на усвояване, Кредитът се смята за усвоен на най-ранната дата, предвидена в Договора, и съобразно предвидените ограничения за усвояването му;

д) ако Договорът за Кредит предлага на Кредитополучателя различни начини на усвояване с прилагане на различни лихвени проценти или на различни разходи, приема се, че общият размер на Кредита е усвоен при най-високите стойности за лихвен процент и разходи, обичайно приложими при усвояване на средства по този вид Договори за Кредит;

е) при Договор за Кредит, различен от Договора за Кредит под формата на овърдрафт и от Договора за Кредит с неопределен срок, се приема, че:

- ако датата или размерът на Погасителна вноска, която Кредитополучателят следва да плати, не могат да бъдат установени, погасяването е извършено на най-ранната дата и в размер на най-ниската сума, предвидени в Договора за Кредит;

- ако датата, на която е сключен Договорът за Кредит, не е известна, за дата на първоначално усвояване на Кредита се приема датата, от която остава най-кратък период от време между датата на първоначалното усвояване на Кредита и датата, на която Кредитополучателят трябва да направи първата Погасителна вноска;

ж) когато датата или размерът на Погасителната вноска, която Кредитополучателят следва да плати, не може да бъдат установени въз основа на сключения Договор за Кредит или на допусканията, посочени в буква "е", се приема, че плащането е извършено съобразно датите и условията, изисквани от Кредитора, а когато те не са известни, се приема, че:

- Лихвите се плащат едновременно с погасяването на главницата;

- разходи, различни от Лихвите, изразени като еднократна сума, се плащат на датата, на която е сключен Договорът за Кредит;

- разходи, различни от Лихвите, изразени като няколко плащания, се плащат на равни периоди от време, считано от датата на първото погасяване на главницата, и ако размерът на тези плащания не е известен, се приема, че те са с еднакъв размер;

- окончателното плащане погасява остатъка от главницата, Лихвата и другите разходи, ако има такива.

VIII. Права и задължения на страните

1. Кредиторът се задължава:

1.1. Да предостави преддоговорна и договорна информация за желания от Кредитополучателя Кредит в съответствие с приложимото законодателство;

1.2. Да предостави на Кредитополучателя Кредита в съответствие с договорения размер, срокове и условия, след одобрението на Заявлението и подписване на Договора за Кредит съгласно тези ОУ;

1.3. Да отразява своевременно и точно изплатените от Кредитополучателя Погасителни вноски по Кредита;

1.4. При поискване от страна на Кредитополучателя, при погасяване на главницата по Кредит, да предоставя пълна и точна информация за извършените и отбелязани до момента плащания;

1.5. Да снабди Кредитополучателя с всички необходими документи, отразяващи обслужването на Кредита, попълнени точно и коректно;

1.6. При наличие на основанията, посочени в т.VIІІ.2.3, да уведоми писмено Кредитополучателя в посочения в тази точка срок;

1.7. Да публикува на Сайта условията на Кредит Плати После, доколкото същите не са изрично предвидени в тези ОУ;

1.8. Да публикува на Сайта информация къде и как може да се погасяват задължения по Кредита;

1.9. Да изпълнява други задължения, предвидени в действащото законодателство.

2. Кредиторът има право:

2.1. Да иска точно изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя съгласно Договора и тези ОУ, както и да отпуска или отказва отпускането на Кредит на Кредитополучатели, когато прецени, че условията за отпускането или отказа за отпускане са налице;

2.2. Да бъде уведомен незабавно от Кредитополучателя при настъпване на обстоятелства, които биха причинили забава на плащане или влошаване на цялостното финансово положение на Кредитополучателя, включително, но неизчерпателно изброени в т.VIII.3.3. от тези ОУ;

2.3. Да изисква от Кредитополучателя необходимите документи, съответно копия от документи за отпускане на Кредит, необходими за неговата идентификация, извършване на оценка на кредитоспособността, както и отразяване на информацията по обслужване на Кредита, в това число, във връзка с изискванията на Закон за мерките срещу изпирането на пари и друго приложимо законодателство, да извършва текущо наблюдение и периодични справки в регистри, до които има правомерен достъп с цел идентификацията на Кредитополучателя по време на действие на активен Договор, съответно, да изисква допълнително необходими документи и информация. В случай че Кредитополучател откаже да предостави такива или Кредиторът установи несъответствия, се прилага т.IV.3., като в зависимост от случая, допълнително Кредиторът предприема предвидените в действащото законодателство мерки;

2.4. Да води всякаква кореспонденция с Кредитополучателя, да провежда с Кредитополучателя телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения, писма и стикери, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора, като по този начин го уведоми за забавата му или друго негово неизпълнение и последствията от това;

3. Кредитополучателят се задължава:

3.1. Да върне усвоения Кредит, в това число главница, Лихва и разноски спрямо погасителния план по Кредита;

3.2. Да спазва сроковете и условията за плащане на Погасителните вноски;

3.3. Да уведомява незабавно Кредитора за всяка промяна на обстоятелства, които биха причинили забавяне на плащане или биха могли да доведат до влошаване на финансовото му състояние, както и за всяка промяна в информацията, предоставена от него при подаването на Заявлението или създаването на Профила, съответно подписване на Договора, включително, но неизчерпателно: относно изменения в месечния му доход, постоянния и/или настоящия му адрес, данни по лична карта, съответно, предостави нови снимки на валидна лична карта в Профила, гражданство, местоработата му, телефонните му номера, инициирани искови, заповедни и/или изпълнителни производства срещу Кредитополучателя и/или негов съпруг/съпруга, и/или наложени на Кредитополучателя и/или негов съпруг/съпруга глоби по административни или наказателни производства, и/или наложени мерки за конфискация и/или отнемане в полза на държавата на каквото и да е принадлежащо им имуществото;

3.4. Да поема всички разноски, свързани с неизпълнението на задължението си по Кредита, предвидени в Договора, тези ОУ и Тарифата.

4. Кредитополучателят има право:

4.1. При погасяване на главницата по срочен Договор за Кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания; планът съдържа разбивка на всяка Погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, Лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи; когато лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи могат да бъдат променени съгласно Договора за Кредит, в погасителния план се посочва ясно, че информацията, съдържаща се в плана, е валидна само до последваща промяна на лихвения процент или на допълнителните разходи съгласно Договора за Кредит. Част от информацията по предходното изречение се съдържа в Профила на Кредитополучателя, като той може да я достъпва по всяко време;

4.2. Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор в срок от 14 дни, считано от по-късната дата измежду: (i) датата на сключване на Договора; или (ii) датата, на която Кредитополучателят получи условията на Договора и законоустановената договорна информация (в случаите, когато тази дата е след датата на сключване на Договора), да се откаже от Договора. Правото на отказ се упражнява чрез изпращане на уведомление до Кредитора в писмена форма на хартиен или друг Траен носител, до който Кредиторът има достъп. В срок не по–късно от 30 календарни дни от датата на изпращане на уведомлението Кредитополучателят връща главницата и заплаща Лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на Кредита до датата на връщане на главницата. Лихвата се изчислява на база уговорения в Договора лихвен процент. В случай че не бъде изпълнено задължението по предходното изречение, правото на отказ не се счита за надлежно упражнено и Договорът продължава своето действие при първоначално уговорените между страните условия.

4.3. По всяко време да погаси предсрочно изцяло или частично задълженията си по Договора. В тези случаи той има право на намаляване на общите разходи по Кредита, като това намаляване се отнася до Лихвата и разходите за оставащата част от срока на Договора. В случай, че Кредитополучателят желае да направи частично предсрочно плащане на Погасителни вноски, чийто падеж не е настъпил по Договора, следва да подаде молба до Кредитора на хартиен или друг траен носител, до който Кредиторът има достъп за частично предсрочно погасяване, а Кредиторът ще извърши съответно намаляване на размера на Погасителните вноски, съобразно нов погасителен план при запазване на срока на Договора;

4.3.1. Кредиторът не може да откаже да приеме предсрочно изпълнение по Договора за Кредит;

4.3.2. При предсрочно погасяване на Кредита от страна на Кредитополучателя Кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване, когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран. В този случай Кредиторът има право на обезщетение в размер на 1 % (едно на сто) от предсрочно погасената сума по Кредита, в случай че оставащият период на Договора е по-голям от една година. В случай че оставащият период на Договора за Кредит е по-малък от една година, Кредиторът има право на обезщетение в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от сумата на предсрочно погасения Кредит. В случай че Кредиторът претърпи загуба от предсрочното погасяване на Кредита, превишаваща размера на посоченото обезщетение, то може да претендира за по-голямо обезщетение при условията на чл. 32 от ЗПК;

IX. Разходи

1. Кредиторът не носи отговорност при направени от страна на Кредитополучателя плащания при условия, по начин, по сметки и на лица, извън посочените в Договора и ОУ, вкл. направени по избор на Кредитополучателя плащания във връзка с Договора за Кредит.

X. Забава. Предсрочна изискуемост

1. Кредитополучателят дължи всички направени от Кредитора и присъдени с влязло в сила съдебно решение или изпълнителен титул разходи за съдебното събиране на просрочено вземане по Кредита.

2. При забава на плащането на Погасителна вноска, Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва върху всяка забавена Погасителна вноска, ведно с всички разноски при съдебно събиране на вземането съгласно т.X.1 от настоящите ОУ, ако такова е образувано, както и разноски по Тарифата, ако такива са дължими. Законната лихва за забава е равна на ОЛП обявен от БНБ, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли на текущата година плюс 10 процента на основание ПМС No 426/18.12.2014 г.

3. Всички вземания по даден Кредит могат да бъдат обявени за предсрочно изискуеми от Кредитора с едностранно изявление, отправено от страна на КРЕДИТОРА до Кредитополучателя на посочените от него e-mail или до друг адреси за контакт в Договора/Профила, при настъпване на което и да е от следните събития:

3.1. При непогасяване на 3 (три) Погасителни вноски;

3.2. При неплащане на каквото и да било парично задължение, произтичащо от Договора или тези ОУ, извън посочените в предходната точка;

3.3. При прекратяване на Договора съгласно т.IV.3 и т.XII.1.3 от настоящите ОУ.

4. Всички вземания по Кредит, отпуснат във връзка с настоящите ОУ, могат да бъдат обявени за предсрочно изискуеми с едностранно изявление, отправено от страна на Кредитора до Кредитополучателя, в следните случаи:

4.1. Ако се установи, че Кредитополучателят е представил неверни и/или неточни сведения, послужили като основание за Кредитора да отпусне Кредита;

4.2. При неизпълнение от страна на Кредитополучателя на което и да е задължение по Договора или тези ОУ, извън посочените в предходната точка;

5. В случай на предсрочна изискуемост на Кредита, Кредитополучателят дължи и следва незабавно да заплати на Кредитора цялата остатъчна към датата на предсрочната изискуемост главница, както и всички начислени или подлежащи на начисляване до датата на предсрочната изискуемост Лихви. Кредитополучателят дължи също така обезщетение за забава върху дължимото непогасено задължение (главница и Лихви), считано от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до пълното погасяване на дълга. Обезщетението за забава е в размер на законната лихва за забава.

XI. Събиране на вземанията

1. Кредитополучателят при желание може да даде съгласие за директен дебит, въз основа на което Кредиторът да прибегне към събиране на дължимите Погасителни вноски по Кредита и други свои вземания с настъпил падеж, включително в случай на предсрочна изискуемост, от всички банкови сметки на Кредитополучателя, за които е налице съгласие за директен дебит.

2. За целта на предвиденото в предходната точка, Кредитополучателят се задължава да представи на Кредитора копие от даденото от него съгласие за директен дебит, подписано и подпечатано от компетентен служител на банките, в които има открити банкови сметки.

XII. Прекратяване на договора

1. Договорът за Кредит се прекратява в следните хипотези:

1.1. По взаимно писмено съгласие на страните;

1.2. При смърт на Кредитополучателя, без правоприемство или прекратяване на юридическото лице на Кредитора, без правоприемство;

1.3. Едностранно от Кредитора, с известие с незабавно действие, изпратено по реда на тези ОУ– в случай на неизпълнение на Кредитополучателя на задължение по Договора за Кредит (в това число по тези ОУ). За случай на неизпълнение ще се счита и всеки случай, в който Кредитополучателят е представил пред Кредитора невярна, некоректна или заблуждаваща информация;

1.4. При обявяване на предсрочна изискуемост по т. Х.3;

1.5. При неусвояване на Кредита в предвидения в т.VI.1.2. срок или при настъпване на друго прекратително условие.

XIII. Форс мажор

1. Кредиторът няма да носи отговорност пред Кредитополучателя за всяко забавяне или пропуск да изпълни дадено свое задължение по тези Общи условия, което се дължи на Форсмажорен Случай (както е дефиниран в т. XIII.2 по-долу).

2. "Форсмажорен Случай" ще означава всеки непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който настъпи след подписването на Договора за Кредит между Кредитора и съответния Кредитополучател и води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от Кредитора по Договора и/или по тези ОУ, включително, но не само: техническа неизправност в софтуерните или хардуерни системи, използвани от Кредитора, законови, административни или правителствени ограничения, природни бедствия, бунтове, въстания, сблъсъци или безредици, война, терористични актове, земетресения или други разрушителни действия на природни сили, общонародни стачки, ембарго.

3. При настъпване за Кредитора на Форсмажорен Случай Кредиторът ще предприеме всички разумни действия и мерки, за да ограничи евентуални загуби и вреди, както и ще уведоми съответния Кредитополучател в срок от една седмица от датата на настъпване на Форсмажорен Случай.

4. Липсата на финансови средства няма да се счита за Форсмажорен Случай, както по отношение на Кредитора, така и по отношение на Кредитополучателя.

ХІV. Допълнителни разпоредби

1. Клаузите на Договора, съответно условията на ползване на отпуснат Кредит, могат да се променят само и единствено по взаимно съгласие на страните в писмена форма на хартия или във формата на друг Траен носител.

2. Кореспонденцията между страните ще се осъществява на български език. Същата ще се счита за узната/получена от Кредитополучателя, ако бъде доставена на адресите за кореспонденция, е-mail или телефон по Договора. Кореспонденцията до Кредитора ще се изпраща на адреса за кореспонденция, посочен в Договора, или чрез някой от начините, посочен и достъпен на https://platiposle.bg/contacts.

3. Страните се задължават всяка от тях да уведомява незабавно насрещната при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

4. Кредитополучателят декларира, че му е известно, че всички негови изявления, направени чрез средства за комуникация от разстояние, в т.ч. по e-mail, чрез SMS, по телефон, чрез попълване на полета в Сайта на Кредитора и др., са валидни и го обвързват съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

5. Кредиторът не отговаря за причинени вреди на Кредитополучателя, настъпили в резултат на проблеми в работата на мобилните оператори, сривове, закъснение в изпращането на текста и/или загуба на текстово съобщение.

6. В случай че някоя от разпоредбите на Договора или на ОУ бъде обявена за недействителна от компетентна юрисдикция, останалите разпоредби остават в сила.

7. С факта на сключването на Договора и с приемането на Общи условия Кредитополучателят потвърждава, че е осведомен за съпътстващите задължения, които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние; че Лихвите, дължими на Кредитора, е възможно да са по-високи от тези, предлагани от други предприятия, предоставящи потребителско и микро кредитиране, но независимо от това според неговата оценка са разумни и отговарят на пазарните условия; че Кредиторът му е разяснило съпътстващите сключването на Договора задължения и му е предоставило цялата задължителна по закон договорна и преддоговорна информация, свързана с дадения Договор; че не смята условията на Договора за себе си като крайно неподходящи; че е предоставил на Кредитора цялата действителна информация за своето икономическо положение.

8. Съобразно чл. 11, ал. 1, т. 26 от ЗПК, с потвърждаване на тези ОУ Кредитополучателят се счита уведомен, че адресът на Комисията за защита на потребителите е в град София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5, както и www.kzp.bg.

9. Съобразно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., Кредитополучателят има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. "Професор Цветан Лазаров" № 2, https://www.cpdp.bg/, в случаите на възникване на спор относно законосъобразността на обработването на предоставените от него лични данни, както и до Длъжностното лице по защита на лични данни на Кредитора на електронен адрес: dpo@platiposle.bg.

10. Съобразно чл. 11, ал. 1, т. 16 от ЗПК, Кредиторът уведомява и предупреждава Кредитополучателя, че при забава в плащането на Погасителна вноска, спрямо него могат да бъдат предприети всички законни действия в съответствие с тези ОУ, Договора и с действащото законодателство, включително завеждане на съдебни и изпълнителни дела, разноските по които могат да достигнат или дори надхвърлят размера на непогасените задължения за лихва и главница по Кредита.

11. Всички спорове, породени от Договора или тези ОУ или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие на страните или от компетентния български съд.

13. За неуредените в настоящите ОУ и Договора за Кредит въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са утвърдени с Протокол от заседание на Съвета на директорите на Максо България от 12.05.2023 г. и на 16.08.2023 г., на която дата са публикувани на Сайта на адрес https://platiposle.bg/terms-and-conditions.