Тарифа за таксите за действия по ограничаване на негативни последици при просрочие и услугите, приложими към договори за кредит Плати После

1. (1) При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, Кредитополучателят дължи на Кредитора заплащането на извършените действия по извънсъдебни събиране на съответното текущо задължение или общото задължение по кредита.

(2) При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, Кредиторът има право да изпраща на Кредитополучателя: текстово съобщение /SMS/ на известни за Кредитополучателя мобилни телефони за връзка, както и на посочени от Кредитополучателя допълнителни лица за контакт при сключване на договора; напомнителни писма и/или покани на хартиен носител на Кредитополучателя постоянен, настоящ или адрес по месторабота; напомнителни писма и/или покани по електронен път на посочения от Кредитополучателя в договора и профила на сайта e-mail; известия чрез потребителския му профила на сайта; свой представител на постоянния или настоящ адрес на Кредитополучателя или адрес по месторабота с цел връчване на документи.

2. (1) Разходите за действията по ограничаване на негативните последици при просрочие, описани в т.1, ал. 2 по-горе са, както следва:

(i.) При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска до 30 дни, Кретидополучателят дължи на Кредитора 15 /петнадесет/ лева;

(ii.) При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 30 и 60 дни, Кретидополучателят дължи на Кредитора 25 /двадесет и пет/ лева;

(iii.) При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 60 и 90 дни, Кретидополучателят дължи на Кредитора 30 /тридесет/ лева;

(iv.) При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 90 и 120 дни, Кретидополучателят дължи на Кредитора 35 /тридесет и пет/ лева;

(v.) При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 120 и 150 дни, Кретидополучателят дължи на Кредитора 35 /тридесет и пет/ лева;

(vi.) При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между 150 и 180 дни, Кретидополучателят дължи на Кредитора 35 /тридесет и пет/ лева;

(vii.) При просрочие за плащане на дължима погасителна вноска между над 180 дни, Кретидополучателят дължи на Кредитора 35 /тридесет и пет/ лева.

(2) Кредитополучателят дължи и всички разходи за извънсъдебно събиране на просрочените му вземания по договора за кредит, направени от Кредитора извън посочените в алинея 1 по-горе, както и всички наказателни лихви за забава и суми, уговорени в договора за кредит и приложения към него.

(3) Кредитополучателят дължи такса за неинформиране на Кредитора по раздел VIII. 3.3. от Общите условия – 60 лева.

3. Всички видове удостоверения (като удостоверение за актуален/остатъчен дълг, за липса на задължения и др.), се издават в срок от 1 (един) работен ден, считано от заплащане на дължимата такса от 20 (двадесет) лева. Удостоверенията се изпращат на Кредитополучателя чрез клиентския му профил на сайта platiposle.bg. В случай че Кредитополучателят желае да получи изисканото удостоверение в оригинал на хартиен носител, следва да посочи на Кредитора адрес за получаване на същото. В този случай, разходите за куриерски услуги са за сметка на Кредитополучателя.

 

Настоящата Тарифа е приета от ръководството на Максо България АД на 12.05.2023 г., от която дата влиза в сила и на която дата същата е публикувана на сайта platiposle.bg.