100% ГАРАНТИРАНО ПЛАЩАНЕ КЪМ ТЪРГОВЕЦА

'Плати После' гарантира изплащането на всяка поръчка! Научете повече

Общи условия

за използване на услугата "Плати после"
 • ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл.1. Настоящите Общи условия за използване на услугата „Плати после” („Общите условия”) регламентират отношенията между „КРЕДИСИМО” АД, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, Район "Триадица", бул. "Витоша" 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България", тел.: 0700 12012, електронна поща: info@platiposle.bg, уебстраница: http://platiposle.bg, наричано по-долу „Партньор”, и Търговци, използващи услугата „Плати после”.

  Чл.2. (1) Партньорът е вписан като финансова институция в Регистъра по чл. 3а от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка (БНБ), съгласно Удостоверение № BGR00050.

  Чл.2. (2) Партньорът е доставчик на услугата „Плати после”, чрез която се финансират Договори за продажба и Договори за продажба от разстояние, сключени между Търговци и техни Клиенти, посредством предоставянето на кредити на Клиентите за целите на заплащане на Цената на стоките.

  Чл.3. Настоящите Общи условия са на разположение на заинтересованите лица на уебстраницата на Партньора, на адрес: https://platiposle.bg/terms. Уговорки между страните, различни от съдържащите се в настоящите Общи условия, се обективират в писмена форма и имат предимство пред противоречащите им разпоредби на Общите условия.

 • ДЕФИНИЦИИ

  Чл.4. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  • ТЪРГОВЕЦ - лице, извършващо продажби на стоки в Търговски обект и/или Интернет магазин, и/или чрез използване на средства за комуникация от разстояние, различни от Интернет магазина, което е сключило или желае да сключи договор с Партньора за използване на услугата „Плати после” при настоящите Общи условия.
  • УСЛУГА - услугата „Плати после”, предоставена от Партньора съгласно настоящите Общи условия, чрез която Търговците, регистрирани при Партньора, дават възможност на Клиентите си да заплатят стоки от Търговския обект/Интернет магазина посредством кредит, предоставен от Партньора.
  • КЛИЕНТ - дееспособно физическо лице, желаещо да закупи или закупило стоки от Търговец, като заплати цената им посредством предоставен от Партньора за целта кредит.
  • ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - всеки движим или недвижим обект, в или от който се извършват продажби на стоки от Търговец, независимо че този обект може да служи същевременно и за други цели (офис, жилище или др.).
  • ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН - уебстраница на Търговец, чрез която Търговецът предлага стоки за продажба.
  • ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА - договор за продажба на стоки съгласно действащото законодателство, сключен между Търговец и Клиент в Търговски обект.
  • ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – договор за продажба на стоки като част от организирана система за продажби от разстояние без едновременното физическо присъствие на Търговеца и Клиента, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние (в т. ч. Интернет магазин), до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
  • ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ – договор за потребителски кредит, сключен между Партньорa и Клиент, по силата на който Партньорът предоставя на Клиента потребителски кредит за целите на заплащане на Цената на стоките от Търговския обект/Интернет магазина.
  • ЦЕНА НА СТОКИТЕ – общият размер на цената на заявените/закупените от Клиент стоки от Търговски обект/Интернет магазин, с/без включени разходи за доставка на стоките съобразно изискванията на Търговеца, който следва да бъде заплатен от Клиента посредством предоставен му от Партньора кредит.
  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КРЕДИТ – заявлението за кредит, което се подава от Клиента с цел финансиране на Договора за продажба/Договора за продажба от разстояние по реда Общите условия за предоставяне на кредити на Партньора и настоящите Обши условия.

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

  Чл.5. (1) Всеки Търговец, желаещ да използва Услугата, се регистрира на уебстраницата на Партньора, като попълва създадена за целта регистрационна форма.

  Чл.5. (2) С факта на попълване на регистрационната форма по ал. 1, физическото лице, извършващо действията по регистрация на Търговеца, декларира, че е оправомощено да представлява Търговеца за целите на регистрацията и сключването на договора за използване на услугата „Плати после” съгласно настоящите Общи условия и че приема от негово име и за негова сметка настоящите Общи условия, които последният се задължава да спазва.

  Чл.6. (1) На базата на постъпилата в системата му попълнена регистрационна форма Партньорът извършва или отказва регистрация на Търговеца за използване на Услугата.

  Чл.6. (2) Партньорът отказва регистрация на Търговеца, в случай че установи, че попълнените от Търговеца данни в регистрационната форма по чл. 5 са непълни и/или неточни, и/или неверни, или лицето, извършващо действията по регистрация на Търговеца, не е оправомощено за това, както и в случай че разполага с информация, че същият не спазва приложимите към дейността му разпоредби на действащото законодателство, включително когато прилага нелоялни търговски практики. Партньорът уведомява Търговеца за отказа на посочения в регистрационната форма e-mail, като отказът не се мотивира.

  Чл.6. (3) Извън случаите, посочени в ал. 2 по-горе, Партньорът извършва регистрация на Търговеца и създава акаунт на негово име в системата си. Партньорът уведомява Търговеца за създаването на акаунта чрез изпращане на електронно съобщение на посочения в регистрационната форма e-mail, като му предоставя достъп до него чрез генерирани от системата на Партньора потребителско име и парола, която парола при влизане в системата може да бъде променена по желание на Търговеца. Всеки акаунт съдържа и допълнителен модул за ръчно въвеждане на информация относно стоки от Търговски обект на Търговеца, чиято цена Клиентът желае да заплати посредством предоставен от Партньора потребителски кредит. Освен уведомлението за регистрация, електронното съобщение на Партньора до Търговеца по-горе съдържа и подробни инструкции за интегриране на Услугата в Интернет магазин и последващото й използване.

  Чл.6. (4) Договорът за използване на услугата „Плати после” между Партньора и Търговеца поражда действие от датата на получаване от Търговеца на изпратеното от Партньора уведомление за регистрация.

 • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТА. НОТИФИКАЦИИ.

  Чл.7. (1) При закупуване на стоки от Търговски обект Търговецът попълва в посочения в чл. 6, ал. 3 модул в акаунта си данни за броя, вида и Цената на стоките, които ще бъдат закупени посредством предоставен от Партньора потребителски кредит. След извършване на действията по предходното изречение автоматично се зарежда уебстраницата на Партньора за попълване на Заявление за кредит. Попълнените от Търговеца данни в модула се прехвърлят автоматично към системата на Партньора и съответно в Заявлението за кредит. Търговецът осигурява на Клиента достъп до компютър, чрез който Клиентът да извърши самостоятелно действията по кандидатстване за потребителски кредит на уебстраницата на Партньора, като се запознае с Договора за кредит и свързаните с него документи, попълни липсващите данни в Заявлението за кредит и подаде същото онлайн.

  Чл.7. (2) При закупуване на стоки от Интернет магазин, при извършен от Клиента избор на опцията за заплащане на Цената на стоките посредством предоставен от Партньора кредит в Интернет магазина, Клиентът автоматично се отвежда на уебстраницата на Партньора, за да попълни Заявление за кредит. Част от попълнените от Клиента данни в системата на Интернет търговеца се прехвърлят автоматично към системата на Партньора и съответно в Заявлението за кредит, включително Цената на стоките, като Клиентът попълва само липсващите данни и подава заявлението онлайн.

  Чл.7. (3) При Договори за продажба от разстояние извън хипотезата на ал. 2, Търговецът попълва в посочения в чл. 6, ал. 3 модул в акаунта си данни за броя, вида и Цената на стоките, които ще бъдат закупени посредством предоставен от Партньора потребителски кредит, след което изпраща на Клиента на посочен от последния e-mail линк към уебстраницата на Партньора. Клиентът извършва самостоятелно действията по кандидатстване за потребителски кредит, използвайки изпратения му от Търговеца линк, като попълва липсващите данни в Заявлението за кредит и подава същото онлайн.

  Чл.8. (1) Партньорът одобрява/не одобрява Заявлението за кредит на Клиента по собствена преценка, при спазване на Общите условия за предостaвяне на кредити на Партньора.

  Чл.8. (2) Търговецът не участва по какъвто и да било начин в кредитирането на покупката, както и отношенията между Партньора и Клиента във връзка със сключването и изпълнението на Договора за кредит.

  Чл.9. (1) Страните са длъжни да отразяват незабавно в акаунта на Търговеца следната информация:

  • Партньорът: актуален статус на заявлението за кредит на съответния Клиент, отказ от Договора за кредит от страна на Клиента;
  • Търговецът: дата на извършената доставка, отказ от Договора за продажба от разстояние от страна на Клиента (в случай че е налице такъв), предоставяни от Търговеца отстъпки от Цената на стоките съгласно чл. 14, т. 2 от настоящите Общи условия.

  Чл.9. (2) Търговецът може да извършва по всяко време справки относно информацията по ал. 1 и всяка друга информация, съдържаща се в акаунта му.

  Чл.9. (3) Освен предвиденото в ал. 1 и 2, в случай на одобрение/неодобрение на Заявлението за кредит на Клиента и отказ от сключения Договор за кредит от страна на Клиента, Партньорът може да уведоми Търговеца за тези обстоятелства и по e-mail. Когато Заявлението за кредит на Клиента е одобрено (съответно е сключен Договор за кредит), Партньорът предоставя на Търговеца при поискване копие от сключения Договор за кредит.

  Чл.9. (4) Всяка от страните се счита уведомена за отразените в акаунта на Търговеца обстоятелства от момента на тяхното отразяване.

 • ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ. ПЛАЩАНИЯ

  Чл.10. (1) Търговецът доставя стоките на Клиента след като бъде уведомен от Партньора, че Заявлението за кредит на Клиента е одобрено съгласно чл. 9.

  Чл.10. (2) При Договор за продажба Търговецът предава стоките на Клиента на място в Търговския обект, а при Договор за продажба от разстояние Търговецът извършва доставката въз основа на данните, предоставени му от Клиента при заявката на стоките чрез съответното средство за комуникация от разстояние. Стоките се предават само и единствено на лицето, сключило Договора за продажба/Договора за продажба от разстояние и Договора за кредит, след като същото удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

  Чл.11. (1) Търговецът уведомява незабавно Партньора за извършената доставка, като вписва датата на същата в акаунта си. Партньорът може да извърши проверка на верността на предоставената информация чрез осъществяване на контакт с Клиента. В случай на противоречие между предоставената от Клиента и Търговеца информация, последният може да опровергае твърденията на Клиента само и единствено чрез представяне на Партньора на писмени доказателства за надлежно извършване на доставката.

  Чл.11. (2) След като се увери, че стоките са доставени на Клиента, Партньорът заплаща Цената на стоките по посочената от Търговеца банкова сметка в срок до 7 дни от датата на доставката. Срокът по предходното изречение може да бъде променен в резултат на изрични писмени уговорки на страните.

  Чл.12. Търговецът и Партньорът не си дължат взаимно каквито и да било възнаграждения, комисиони и други плащания във връзка с предоставянето и използването на Услугата, извън плащането на Цената на стоките, за чийто размер е одобрен кредит, освен ако не са налице други писмени уговорки между тях.

 • ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

  Чл.13. Търговецът се задължава да:

  • Предостави пълни, точни и верни данни при попълването на регистрационната форма по чл. 5 от настоящите Общи условия и да уведомява незабавно Партньора за всяка промяна в тези данни;
  • Уведомява незабавно Партньора за извършената доставка на стоки и за отказ от Договора за продажба от разстояние от страна на Клиента, по начина, посочен в тези Общи условия. В случай на отказ от Договора за продажба от разстояние от страна на Клиента и при наличие на извършено плащане от страна на Партньора на Цената на стоките, да възстанови на Партньора заплатената сума в срок от 3 (три) работни дни, считано от деня на отказа от Договора за продажба от разстояние от страна на Клиента.;
  • Спазва стриктно инструкциите на Партньора за интегрирането на Услугата в Интернет магазина, ако осъществява дейността си чрез такъв, и последващото й използване;
  • Спазва всички приложими към извършваната от него дейност нормативни актове, включително, но не само да изпълнява задълженията си по Закона за защита на потребителите, в т.ч. да предоставя на Клиента информация за правото му на отказ от Договора за продажба от разстояние по чл. 47, ал. 1, т. 8 от този закон, да не предоставя забранени от закона стоки, в т.ч. такива, чието производство и/или разпространение застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, собствеността, установения с Конституцията правов ред в Република България, и др.;
  • Доставя стоките на Клиента съгласно настоящите Общи условия;
  • Съхранява писмени доказателства за извършената доставка на стоките, чиято цена е заплатена посредством предоставен от Партньора кредит, и предоставя такива на Партньора при поискване;
  • Осигурява проверка на самоличността на Клиента при извършването на доставката на стоките;
  • В случай че Договорът за продажба се сключва в Търговски обект - да осигури на Клиента достъп до компютър, чрез който Клиентът да извърши самостоятелно действията по кандидатстване за потребителски кредит на уебстраницата на Партньора, да се запознае с Договора за кредит и свързаните с него документи, попълни липсващите данни в Заявлението за кредит и подаде същото онлайн;
  • Да не събира каквито и да било такси и комисиони от Клиента за предоставените от него услуги по съдействие за кандидатстване от страна на Клиента за потребителски кредит.

  Чл.14. Търговецът има право да:

  • Получи Цената на стоките от Партньора в срока и при условията на настоящите Общи условия;
  • Предоставя на Клиента отстъпки от Цената на стоките, в случай че Клиентът избере опцията за заплащане на същата чрез предоставен от Партньора кредит. Стойността на отстъпките се определя от Търговеца и се посочва в акаунта му.

 • ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАРТНЬОРА

  Чл.15. Партньорът се задължава да:

  • В случай на регистрация на Търговеца - да създаде акаунт на негово име в системата си и да предостави на Търговеца подробни инструкции за интегриране на Услугата в Интернет магазин и последващото й използване;
  • Отразява незабавно в създадения в системата си акаунт на Търговеца информацията по чл. 9, ал. 1, т. 1 от настоящите Общи условия и осигурява на Търговеца непрекъснат достъп до този акаунт;
  • Уведомява Търговеца за обстоятелствата и в сроковете, предвидени в настоящите Общи условия;
  • Извърши плащането на Цената на стоките в срока и при условията на чл. 11, ал. 2 от настоящите Общи условия.
  • При неизпълнение на задължението си по чл. 15, т. 4 от настоящите Общи условия в срок, Партньорът дължи неустойка на Търговеца в размер на законната лихва върху стойността на забавеното плащане за всеки ден забава.

  Чл.16. Партньорът има право да:

  • Извършва/отказва регистрация на Търговеца в системата си за използване на Услугата, съответно одобрява/не одобрява Заявлението за кредит на Клиента, по своя преценка;
  • Блокира временно акаунта на Търговеца в случай на възникнали съмнения относно неспазване на настоящите Общи условия или противозаконни действия от каквото и да било естество от негова страна;
  • Преустанови временно предоставянето на Услугата, за което регистрираните в системата му за тази цел Търговци се уведомяват по e-mail;
  • Допълва и изменя настоящите Общи условия, като за съответните изменения и допълнения регистрираните в системата му за целите на ползването на Услугата Търговци се уведомяват по e-mail.

 • НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

  Чл.17. В случай на неизпълнение на предвидените в настоящите Общи условия задължения на Търговеца, последният дължи на Партньора:

  • При неизпълнение на задължението за незабавно отразяване в акаунта му на датата на извършената доставка и отказ от Договора за продажба от разстояние от страна на Клиента, по чл. 9, ал. 1, т. 2, в резултат на което Партньорът е извършил плащане на Цената на стоките - връщане на заплатената Цена на стоките, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на получаването й;
  • При неизпълнение на което и да е от задълженията по чл. 10, ал. 2, изречение първо и второ, ако в резултат на това се окаже, че Договорът за кредит не е сключен с лицето, посочено в Заявлението за кредит като кредитополучател, и Партньорът претърпи вреди - обезщетение за всички претърпени от Партньора вреди, представляващи пряка и непосредствена последица от неизпълнението на посочените задължения;
  • При неизпълнение на задължението по чл. 13, т. 4, касаещо спазването на чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите, в резултат на което е извършен отказ от страна на Клиента от Договора за продажба от разстояние в предвидения в чл. 51 от Закона за защита на потребителите срок, и едновременно с горното е извършено плащане от страна на Партньора на Цената на стоките - връщане на заплатената Цена на стоките, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на получаването й.
  • При неизпълнение на задължението за възстановяване на заплатена Цена на стоките при направен отказ от Договора за продажба от разстояние от страна на Клиента в срок от 3 (три) работни дни, считано от деня на отказа от Договора за продажба от разстояние от страна на Клиента, по чл. 13, ал. 1, т. 2- Цената на стоките, ведно със законната лихва върху тази сума за всеки ден забава до датата на възстановяването й на Партньора.

 • ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

  Чл.18. Партньорът:

  • Не е страна по Договора за продажба/Договора за продажба от разстояние и не носи отговорност в случай на каквито и да било претенции от страните по него включително, но не само по отношение на качеството и количеството на доставените стоки, срока и условията за доставка, както и в случай на разваляне на Договора за продажба/Договора за продажба от разстояние поради неизпълнение на която и да е от страните по него;
  • Не е страна по договора между Търговеца и обслужващата го банка и не носи отговорност за каквато и да било форма на неизпълнение от страна на съответната банка, включително при забавяне или неполучаване на плащане по банковата сметка на Търговеца, дължащи се на причина, която може да бъде вменена във вина на банката.
  • Не носи отговорност в случай на използване на съответните данни при попълване на регистрационната форма или Заявлението за кредит от лице, различно от техния притежател, независимо дали притежателят на същите е дал съгласието си за това, освен в случаите, когато физическо лице е оправомощено да извърши действията по регистрация на Търговеца; непълно и/или неточно, и/или невярно попълнени данни в регистрационната форма/Заявлението за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на предоставянето на Услугата; недостъпност на Интернет връзка или на уебстраницата на Партньора, или комбинация от тях; повреда на системата на уебстраницата на Партньора, други форсмажорни обстоятелства.

  Чл.19. Търговецът не е страна по Договора за кредит и не носи отговорност в случай на неизпълнението му от която и да е от страните по него, включително във връзка със сроковете и условията за предоставянето и връщането на кредита.

 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Чл.20. (1) Физическото лице, извършващо действията по регистрация на Търговеца съгласно чл. 5 по-горе, се индивидуализира пред Партньора чрез попълнените в регистрационната форма име и фамилия.

  Чл.20. (2) С приемането на настоящите Общи условия физическото лице по ал. 1 дава изричното си съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни за обработване от страна на Партньора на предоставените при извършване на регистрацията на Търговеца лични данни за целите на предоставяне на Услугата.

  Чл.21. Партньорът се задължава да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, по отношение на събраните такива от физическите лица, извършващи действия по регистрация на Търговеца, както и от Клиентите, във връзка с предоставянето на Услугата, като използва предоставените такива съгласно настоящите Общи условия и действащото законодателство.

 • КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

  Чл.22. Информация, предоставена от едната на другата страна във връзка с договора при настоящите Общи условия, ще бъде считана за конфиденциална и като такава не може да бъде оповестявана без предварителното писмено съгласие на насрещната страна, освен ако това е необходимо за неговото изпълнение. В случай на неизпълнение задължението по предходното изречение, неизправната страна по договора при настоящите Общи условия дължи обезщетение на изправната.

 • ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  Чл.23. Партньорът предоставя на Търговеца неизключително и непрехвърлимо право на ползване на негови връзки, компютърни програми, бази данни, know-how и др., достъпни на Търговеца по време на и във връзка с интегриране и/или използване на Услугата, само и единствено за целите на това интегриране и/или използване и за срока на действие на договора при настоящите Общи условия.

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

  Чл.24. Договорът при настоящите Общи условия се прекратява в следните случаи:

  • по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
  • при прекратяване на Партньора или Търговеца - юридическо лице и смърт на едноличния търговец;
  • при преустановяване на продажбите на стоки от страна на Търговеца;
  • при окончателно блокиране на акаунта на Търговеца - в случай на установяване на неспазване на настоящите Общи условия или противозаконни действия от каквото и да било естество от негова страна;
  • при окончателно преустановяване на предоставянето на Услугата;
  • от всяка от страните, по всяко време, извън посочените по-горе случаи, чрез отправяне на уведомление до насрещната страна;
  • в други, предвидени в закона, случаи.

  Чл.25. При прекратяване на договора при настоящите Общи условия по реда на чл. 24, т. 4 и 5, Партньорът не носи отговорност за претърпени от Търговеца вреди, включително пропуснати ползи.

  Чл.26. Всички сключени до датата на прекратяване на договора при настоящите Общи условия Договори за продажба/Договори за продажба от разстояние и Договори за кредит запазват действието си и подлежат на изпълнение.

 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Чл.27. Всички уведомления, адресирани до насрещната страна по договора при настоящите Общи условия, следва да бъдат в писмена форма и изпратени за сметка на изпращащата страна по пощата или куриер, съответно по e-mail, на посочените в чл. 1 по-горе пощенски или електронен адрес на Партньора, съответно посочените такива от Търговеца при попълване на регистрационната форма по чл. 5.

  Чл.28. В случай че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна, останалите разпоредби запазват действието си.

  Чл.29. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или от Арбитражен съд при Съвета по правни въпроси, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

  Чл.30. Настоящите Общи условия са одобрени с Протокол от заседание на Съвета на директорите на Партньора от 10.03.2015 г., изменени на 17.06.2015 г. с Протокол от заседание на Съвета на директорите на Партньора от 17.06.2015 г., на 30.09.2015 г. с Протокол от заседание на Съвета на директорите на Партньора от 30.09.2015 г. и на 15.04.2016 г. с Протокол на Съвета на директорите на Партньора от 15.04.2016 г. и влизат в сила на 15.04.2016 г., на която дата същите се публикуват на уебстраницата на Партньора.